rakowska

adw. Anna Rakowska-Trela

Biogram

Doktor habilitowany nauk prawnych, a od 2006 roku – adwokatem Izby Łódzkiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; w 2007 roku obroniła na tym Wydziale doktorat, zaś w 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w specjalności prawo konstytucyjne.

Od lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, w tym należy do Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego i Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Jest także członkiem Zespołu do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu X kadencji, w ramach którego przygotowywała wiele opinii prawnych, dotyczących zgodności z konstytucją ustaw. Współpracuje także ze stowarzyszeniami sędziowskimi, w tym Iustitią i Themis, dla których przygotowywała opracowania dotyczące konstytucyjności zmian w sądownictwie oraz uczestniczyła w organizowanych przez te organizacje szkoleniach. Brała także udział w licznych konferencjach naukowych i popularnonaukowych, spotkaniach ze studentami wydziałów prawa różnych uniwersytetów, współpracowała z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym.

Przez kilka lat uczestniczyła w tzw. „Tygodniu Konstytucyjnym”, prowadząc zajęcia o konstytucji, wolnościach i prawach człowieka w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Odwiedzała także przedszkola, opowiadając o tym, czym są prawa dziecka i przekazując podstawowe informacje o pracy adwokata i wymiarze sprawiedliwości.

Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Studia Wyborcze”, a także autorką wielu publikacji naukowych, w tym książek, komentarzy do Konstytucji, kodeksu wyborczego i ustawy o referendum lokalnym, licznych artykułów. Prowadzi nadto działalność publicystyczną: współpracuje z redakcją „Polityki” i „Gazety Wyborczej”, na łamach których to czasopism publikuje teksty dotyczące konstytucji, ustroju, wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego.

W latach 1998 – 2012 była radną Rady Miejskiej, pracowała m.in. w Komisji Statutowej, której była także przewodniczącą.