Szkurłat

adw. Monika Szkurłat

Biogram

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbyłam roczne stypendium na Uniwersytecie w Saragossie. W latach 2011–2014 odbyłam aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej. Od początku aplikacji, jako starosta rocznika, szeroko angażowałam się w działalność samorządową na rzecz aplikantów adwokackich oraz całej Izby. W latach 2013–2014, z racji sprawowanej funkcji uczestniczyłam w posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W 2014 roku złożyłam egzamin adwokacki. Prowadzę indywidualną praktykę adwokacką. W ramach doskonalenia kompetencji i specjalizacji zawodowej w 2019 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i adresowane przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości. W 2020 roku ukończyłam kurs organizowany przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i uzyskałam wpis na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Zdecydowałam się kandydować do Okręgowej Rady Adwokackiej, ponieważ mam już doświadczenie w pracy naszego samorządu. Swoją działalność rozpoczęłam podczas aplikacji adwokackiej, realizując zadania starosty roku i działając na rzecz Koleżanek i Kolegów aplikantów, jak i na rzecz całej Izby. W ostatnim czasie wspieram akcję pomocy pro bono dla Strajku Kobiet. Widzę potrzebę zdynamizowania działań samorządu. W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym, społecznym i gospodarczym konieczne jest nie tylko kultywowanie cennych tradycji adwokatury, ale także umiejętność szybkiego reagowania na zachodzące zmiany oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi.

Zdecydowałam się kandydować do Okręgowej Rady Adwokackiej, aby słyszalny był tam głos młodszych pokoleń adwokatów Izby. Nie ulega wątpliwości, że w minionych latach łódzka adwokatura przeszła zmianę pokoleniową. Do zawodu przystąpiła znaczna liczba młodych, dopiero rozwijających skrzydła adwokatów Sama zaliczam się do tej grupy i bliskie są mi jej problemy. Chcę działać także na rzecz Koleżanek adwokatów łączących pracę zawodową z macierzyństwem i ojcostwem. Jako adwokat i młoda mama dwójki przedszkolaków wiem, że problemy wynikające z godzenia tych obowiązków bywają trudne i dolegliwe. Chciałabym w przyszłości poszukać praktycznych rozwiązań problemów tej grupy członków łódzkiej Palestry.

W przyszłych pracach Rady chciałabym zająć się problematyką doskonalenia zawodowego, które powinno być rozumiane nie tylko jako tradycyjne szkolenie służące pogłębieniu wiedzy merytorycznej, ale musi uwzględniać wizerunkowe i biznesowe aspekty świadczenia usług prawniczych.

Widzę potrzebę wzrostu znaczenia mediacji. W swojej pracy zawodowej łączę rolę pełnomocnika procesowego oraz mediatora sądowego. Rosnąca popularność tej formy rozwiązywania sporów nie zawsze spotyka się z przychylnością adwokatów. Obecność adwokata – mediatora w Okręgowej Radzie Adwokackiej może skutkować dobrą współpracą między Adwokackim Centrum Mediacji a ORA. Planuję podjąć działania mające na celu propagowanie idei mediacji wśród członków naszej Izby oraz na szerszym forum.